รับมอบนโยบายและขับเคลื่อน ภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2564

รับมอบนโยบายและขับเคลื่อน ภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2564
10 พ.ย. 2563 70

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) จังหวัดลำปางเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่ง ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุม จำนวนกว่า 800 คน​ สำหรับการประชุมในวันนี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

คลังภาพ