ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
30 มี.ค. 2563 95