แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

          วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

                   1. เพื่อตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในและคุณภาพของการดำเนินงานให้มั่นใจว่า หน่วยรับตรวจของกรมกิจการผู้สูงอายุมีระบบการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน

                   2. เพื่อตรวจสอบประเมินความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขทางการเงินการบัญชี การรายงานการเงิน รวมถึงข้อมูลการดำเนินงานอื่นๆ

                   3. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด

                   4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น