แผนความต่อเนื่อง กรมกิจการผู้สูงอายุ (Business Continuity Plan : BCP)

แผนความต่อเนื่อง กรมกิจการผู้สูงอายุ (Business Continuity Plan : BCP)

               กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้จัดทำ “แผนความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan: BCP)” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานให้บริการประชาชนที่มีความสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีประสิทธิภาพในสภาวะวิกฤติซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การ อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการของกรมกิจการผู้สูงอายุ และระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวมต่อไป