ทำเนียบผู้บริหาร

 

   
  นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ  
  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
  

E-mail :  [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424336-39 ต่อ 9

 
     
 
นางสาวบุษยา ใจสว่าง   นางพรนิภา มาสิลีรังสี
รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ    รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 02 642 4901-3 ต่อ 227

 

E-mail:[email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02 642 4901-3 ต่อ 223
     
   
  นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน  
 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ

 
  

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424336-39 ต่อ 316

 
     
นางสาวพีรญา นพรัตน์ นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ นางวาสนา ทองจันทร์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
              และแผนงาน                

ผู้อำนวยการ
         กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ               

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการ
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

E-mail : [email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424337 ต่อ 445

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424339 ต่อ 301

E-mail : [email protected]

เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424355 ต่อ 100

   
นางสาวพิมพ์ชนก อัจฉรียสุนทร นางตะติยา ไกรศรศรี
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เลขานุการกรม

 E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6516480

 E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424901

  นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล
นางสาวผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา   นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424338 ต่อ 444

 

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 02-6424337 ต่อ 218