ทำเนียบผู้บริหาร

  bunnom  
  นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ  
  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น  
  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-4339-3457