พันธกิจ (Missions)

พันธกิจ (Missions)

พันธกิจ (Missions)

 1"สนับสนุนการพัฒนามาตรการ กลไก  รูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

2.พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมประชากรรับสังคมผู้สูงอายุและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3"คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม

4. สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่เอื้อหนุนต่อการใช้ชีวิตผู้สูงอายุ

5. พัฒนาองค์กร ทรัพยากรในการบริหารงาน  องค์ความรู้ และยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน