ภารกิจหน้าที่

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์