ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมกิจการ ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2538 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2539 โดยนางอนงค์ วงศ์วานิช ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบการก่อสร้างอาคารร่วมกับ งบประมาณจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ชื่อเดิมกรมประชาสงเคราะห์) เพื่อก่อสร้างเป็นศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น บนที่ดินราชพัสดุจำนวน 130 ตารางวาเป็นอาคารอเนกประสงค์ขนาด 3 ชั้น (หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น) ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น โดยเปิดให้ บริการกิจกรรมประเภทมาเช้า - เย็นกลับ (Day Center) และ เมื่อปี 2555 ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น (ตำบลสำราญ) โดยขอใช้ ที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ จำนวน 5 ไร่ และเปิดให้บริการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุได้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบภาย ใต้สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน