Executives

   
  นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์  
  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
  

E-mail :  suchitra.p@dop.mail.go.th
 เบอร์โทรศัพท์ : 026424904-3 ต่อ 414,264

 
     
   
  นางอภิญญา ชมภูมาศ  
  รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
  

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 026424901 ต่อ 223

 
     
   
  นางศิริลักษณ์  มีมาก  
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ  
  

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 026424901 ต่อ 316

 
     
 
นางสาววรรณา  อรัญกุล -อยู่ระหว่างสรรหา- -อยู่ระหว่างสรรหา-
          ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน                         ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ                ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

E-mail : wanna[email protected]
 เบอร์โทรศัพท์ : 026424337 ต่อ 448

E-mail : -
  เบอร์โทรศัพท์ : 026424339 ต่อ 301

 

   
นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์ นางปราณี ประทุมมา
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เลขานุการกรม

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2651 6480

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 026424901

นางสาววรรณา อรัญกุล   นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล
นายจรัส อังกาบ   นางสาวพรทิพย์  ลิขิตชล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 026424338 ต่อ 444

 

E-mail : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์ : 026424337 ต่อ 218