แผนความต่อเนื่อง กรมกิจการผู้สูงอายุ (BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)

แผนความต่อเนื่อง กรมกิจการผู้สูงอายุ (BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)