รายงานวิจัยเรื่องโครงการการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.)

รายงานวิจัยเรื่องโครงการการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.)
วันที่ 21 ก.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 2,592 ครั้ง
โครงการการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการขยายผล อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ดำเนินงานโดยคณะทำงาน ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงาน ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสภาพการณ์และติดตามผล โครงการ อผส. ทั่วประเทศ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัย ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน อผส. ทั้งนี้เพื่อนำผลไปใช้เป็นแนว ทางการดำเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่นระดับ กระทรวง รวมถึงองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับงานด้านผู้สูงอายุ
คณะทำงานใคร่ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้สูงอายุ ทุกท่าน รวมทั้งขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รองนายกเทศมนตรี รอง นายก อบต. หรือบุคลากรของ อปท. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือปราชญ์ท้องถิ่น ฯลฯ กลุ่ม อผส. และ ชมรมผู้สูงอายุ รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ดูแลทุกท่าน ที่ให้ความ อนุเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การจัดทำรายงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง