เรื่อง 60 เรื่องหอมหวน...เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง

เรื่อง  60 เรื่องหอมหวน...เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง
วันที่ 14 มี.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 348 ครั้ง

 

          60 เรื่องหอมหวน...เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง ประกอบด้วยข้อมูลเสียง จำนวน 60 ตอน ดังนี้

 

หมวดที่ 1   ว่าด้วยสาระน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุ   หมวดที่ 2   ว่าด้วยศักยภาพและบทบาทของผู้สูงอายุ
ตอนที่ 1   เรื่องวันผู้สูงอายุไทย   ตอนที่ 7   เรื่องไฟที่ยังไม่มอดดับในวัยผู้สูงอายุ
ตอนที่ 2   เรื่องปฏิญญาผู้สูงอายุไทย   ตอนที่ 8   เรื่องอายุเท่าใดถึงวัยเกษียณ
ตอนที่ 3   เรื่องเมื่อคุณคือส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุ   ตอนที่ 9   เรื่องงานกับผู้สูงอายุ
ตอนที่ 4   เรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย   ตอนที่ 10   เรื่องสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นสุข
ตอนที่ 5   เรื่องการเตรียมพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ   ตอนที่ 11   เรื่อง "ธนาคารสมอง" ธนาคารของคนสูงวัยที่ไม่ไร้ค่า
ตอนที่ 6   เรื่องปัญหา (ควรรู้) ของผู้สูงอายุ   ตอนที่ 12   เรื่อง "คลังปัญญาผู้สูงอายุชุมชน" คลังบุคคลผู้ทรงภูมิ
      ตอนที่ 13   เรื่องบทบาทของผู้สูงอายุกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมไทย
         
หมวดที่ 3   ว่าด้วยสิทธิความรู้ของผู้สูงอายุ   หมวดที่ 4   ว่าด้วยการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุ
ตอนที่ 14   เรื่องผู้สูงอายุกับสิทธิทางการแพทย์และสาธารณสุข   ตอนที่ 26   เรื่องโรคทางตาปัญหาสุดฮิตในหมู่ผู้สูงอายุ
ตอนที่ 15   เรื่องสิทธิในการเข้าถึงความรู้ควบคู่ตามวัย   ตอนที่ 27   เรื่องโรคที่เลี่ยงได้ยากในหมู่ผู้สูงอายุ
ตอนที่ 16   เรื่องสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ   ตอนที่ 28   เรื่องโรคอันตรายที่พบบ่อยในผู้สูงอายุตอนที่ 1
ตอนที่ 17   เรื่องโอกาสในการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในสังคม   ตอนที่ 29   เรื่องโรคอันตรายที่พบบ่อยในผู้สูงอายุตอนที่ 2
ตอนที่ 18   เรื่องการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในที่สาธารณะ   ตอนที่ 30   เรื่องโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
ตอนที่ 19   เรื่องการช่วยเหลือผู้สูงอายุด้านค่าโดยสารยานพาหนะ   ตอนที่ 31   เรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุ
ตอนที่ 20   เรื่องการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ   ตอนที่ 32   เรื่อง 1 โรงพยาบาลชุมชน 1 คลินิกผู้สูงอายุ
ตอนที่ 21   เรื่องการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการทำทารุณกรรม   ตอนที่ 33   เรื่องออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกวิธีและอายุยืน
ตอนที่ 22   เรื่องการช่วยเหลือในทางคดี   ตอนที่ 34   เรื่องกายแข็งแรงด้วยการแกว่งแขนบำบัดโรค
ตอนที่ 23   เรื่องการจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่ม   ตอนที่ 35   เรื่อง 10 อ. เพื่อการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ
ตอนที่ 24   เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ตอนที่ 36   เรื่องอยู่อย่างไรในวัยผู้สูงอายุตอนที่ 1
ตอนที่ 25   เรื่องการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในการจัดงานศพตามประเพณี   ตอนที่ 37   เรื่องอยู่อย่างไรในวัยผู้สูงอายุตอนที่ 2
      ตอนที่ 38   เรื่องเป็นคนร้อยปีอยู่อย่างมีคุณภาพ
      ตอนที่ 39   เรื่องปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
         
หมวดที่ 5   ว่าด้วยครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ   หมวดที่ 6   ว่าด้วยการจัดการชุมชนต่อผู้สูงอายุ
ตอนที่ 40   เรื่องครอบครัวกับผู้สูงอายุ   ตอนที่ 44   เรื่องชุมชนกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
ตอนที่ 41   เรื่องผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวอย่างไรให้มีแต่ความสุข   ตอนที่ 45   เรื่องศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
ตอนที่ 42   เรื่องลูกหลานผู้สูงวัยสืบสายใยภูมิปัญญา   ตอนที่ 46   เรื่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ตอนที่ 43   เรื่องบ้านปลอดภัยวัยเกษียณ   ตอนที่ 47   เรื่องผู้สูงอายุจะได้รับประโยชน์อะไร?จากการมี อผส.
      ตอนที่ 48   เรื่องจะเป็น อผส. ได้อย่างไร
      ตอนที่ 49   เรื่อง อผส. ชุมชนทดน้ำ ตัวอย่างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
         
หมวดที่ 7   ว่าด้วยเงินออมและการจัดบริการของรัฐกับผู้สูงอายุ      
ตอนที่ 50   เรื่องกองทุนผู้สูงอายุ      
ตอนที่ 51   เรื่ององค์กรของผู้สูงอายุ      
ตอนที่ 52   เรื่องการลดหย่อนภาษีเงินได้      
ตอนที่ 53   เรื่องเก็บออมในวันนี้เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในวันหน้า      
ตอนที่ 54   เรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ      
ตอนที่ 55   เรื่องกองทุนประกันสังคม      
ตอนที่ 56   เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ      
ตอนที่ 57   เรื่องกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ      
ตอนที่ 58   เรื่องชีวิตกับเงินเดือน      
ตอนที่ 59   เรื่องนาฬิกาชีวิต      
ตอนที่ 60   เรื่องหน่วยงานและองค์กรที่พร้อมจะช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ