ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น)

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น)
วันที่ 22 มี.ค. 2565 | ผู้เข้าชม 117 ครั้ง

ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น

เนื่องจาก มีรายชื่อตกหล่นของตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จึงแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565
ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง