ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
14 ก.ย. 2563 83

เอกสารที่เกี่ยวข้อง