แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก


เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว0357 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก


ผู้สูงอายุที่ต้องโทษจำคุกในเรือนจำ และได้รับสิ่งต่างๆในเรือนจำ ไม่ถือเป็นกรณีได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6(4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

เอกสารที่เกี่ยวข้อง