คู่มือการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

คู่มือการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 1 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 6,596 ครั้ง

 

          คู่มือการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดทำขึ้นเพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุ และหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ องค์ประกอบ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนต่อไป