รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ  ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 | ผู้เข้าชม 3,217 ครั้ง

   กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง