โครงการการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ

โครงการการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ
วันที่ 12 ก.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 2,259 ครั้ง
กองทุนผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นภายใต้สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ซึ่งกาหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มองค์การ ที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง สาหรับการบริหารกองทุนเป็นการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามมาตรา 18 และมาตรา 20 กิจกรรมหลักที่กองทุนผู้สูงอายุดาเนินการในปัจจุบัน คือการดาเนินการตามมาตรา 11 (3) เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม และ (4) เรื่องการพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน โดยดาเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมการให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล/รายกลุ่ม โดยไม่คิดดอกเบี้ย และการส่งเสริมสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ/องค์กรผู้สูงอายุ /องค์กรที่ดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 -2557) กองทุนผู้สูงอายุได้ให้การสนับสนุนโครงการ จานวน 1,098 โครงการ เป็นจานวนเงิน 100,037,134 บาท การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จานวน 38,079 ราย เป็นจานวนเงิน 986,394,299 บาท และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม จานวน 74 กลุ่ม (377 ราย) เป็นจานวนเงิน 6,948,360 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 897,060,475 บาท (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557)