รายงานวิจัยเรื่องโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม : การสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ

รายงานวิจัยเรื่องโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม : การสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ
วันที่ 13 ก.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 2,664 ครั้ง
โครงการวิจัยโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม : การสร้าง ภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ ความรู้ ด้านภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ บุคคลใน ครอบครัว ชุมชน สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความ เข้าใจ และนาองค์ความรู้ด้านภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน การคุ้มครอง และการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่เหมาะสมในการคุ้มครองภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่ปรึกษาดาเนินงานวิจัย โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม : การสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ ผู้สูงอายุ ใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อสานักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้สูงอายุ สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ ที่ได้มีความคิดริเริ่ม และสนับสนุนงบประมาณใน การดาเนินโครงการ โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม : การสร้าง ภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ และการ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ รอบด้าน และเท่าทันและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ สังคมในยุคปัจจุบัน