แนวทางการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ

แนวทางการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ
วันที่ 15 ก.ค. 2559 | ผู้เข้าชม 2,208 ครั้ง
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ” ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมอบหมายให้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษา มี วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ บทบาท และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุโดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis เพื่อศึกษาทบทวนการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสังคมและกองทุน ผู้สูงอายุ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุที่เหมาะสมใน ประเทศไทย และเพื่อจัดทำแผนในการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการ ปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน ผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป