แคตตาล็อกสินค้าผู้สูงอายุ "โครงการรังสรรค์ภูมิปัญญา สินค้าผู้สูงอายุ"

แคตตาล็อกสินค้าผู้สูงอายุ
วันที่ 25 ส.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,681 ครั้ง

โครงการ “รังสรรค์ภูมิปัญญา สินค้าผู้สูงอายุ”

1. ที่มา

                   กรมกิจการผู้สูงอายุ มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ สนับสนุนการใช้ศักยภาพภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2565 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 มาตรการที่ 3 ส่งเสริมด้านการทำงานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ ข้อที่ 3.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดทำกิจกรรมเสริมรายได้ โดยให้ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2564 ได้ดำเนินการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ร่วมกับชมรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) พัฒนาสินค้าของกลุ่มผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุสู่การค้าขายออนไลน์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางการตลาดและการขายออนไลน์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ และการดำเนินงานผ่านศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ สมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และกลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุ ที่มีการผลิตสินค้า หรือมีความสนใจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการประสานงานรวบรวมสินค้าของผู้สูงอายุ และกลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุได้ จำนวน 425 รายการ

                   กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จึงกำหนดจัดทำโครงการ “รังสรรค์ภูมิปัญญา สินค้าผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้สูงอายุให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการขายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุและกลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุ โดยการจัดทำรายการสินค้าของผู้สูงอายุโดยแบ่งหมวดหมู่เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ของใช้ อาหารแปรรูป เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสมุนไพร ซึ่งนำเสนอโดยการใช้ภาพประกอบเพื่อทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดเช่น ราคา ข้อมูลผู้ขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถติดต่อซื้อสินค้ากับผู้สูงอายุ
ได้โดยตรง และสามารถสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ

2. วัตถุประสงค์

                 2.1 ประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้สูงอายุให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป     

                 2.2 ส่งเสริมการขายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุ ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุได้