ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation
วันที่ 12 ธ.ค. 2561 | ผู้เข้าชม 3,456 ครั้ง

         ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation เป็นระบบที่ช่วยรวบรวมข้อมูลการรับบริจาค ของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค ให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วขึ้น

กรมสรรพากรขอเรียน ดังนี้
 1. กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีช่องทางการรับข้อมูล 2 ช่องทาง ได้แก่
        1.1 กรณีบริจาคด้วยเงินสดที่หน่วยรับบริจาคโดยตรง ต้องแจ้งให้หน่วยรับบริจาคข้อมูลบันทึกบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร โดยหน่วยรับบริจาคจะบันทึกข้อมูลบนระบบ
        1.2 กรณีบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์ และผู้บริจาคแสดงความประสงค์บนระบบของธนาคารว่าต้องการให้ส่งข้อมูลเพื่อการลดหย่อนภาษี ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
 2. ผู้บริจาคที่บริจาคผ่านระบบ e-Donation ไม่ต้องแนบใบอนุโมทนาบัตร ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นการช่วยให้วัดประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุโมทนาบัตรอีกทางหนึ่ง
 3. สำหรับการบริจาคในปีภาษี 2561 ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในปี 2562 ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีการบริจาคได้ แม้ว่าจะเป็นการบริจาคให้ผู้รับบริจาคที่ไม่ได้ใช้ระบบ e-Donation 

อย่างไรก็ดี กรมสรรพากร กำลังดำเนินการกำหนดให้การบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น