การศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

การศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
วันที่ 25 ต.ค. 2561 | ผู้เข้าชม 1,925 ครั้ง

ข้อเสนอการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลสำหรับกรมกิจการผู้สูงอายุ เสนอให้จัดทำแผนในระยะ ๓ ปี โดยกำหนดให้มีการจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ และประชาชนสามารถสืบค้นได้ จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในระดับชุมชน และจัดเก็บข้อมูลประชากรทุกช่วงวัยในระดับชุมชน โดยแนวทางการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้แก่ ๑) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงได้โดยให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของข้อมูล ๒) การพัฒนาระบบงานสารสนเทศสำหรับตัดสินใจและสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล เพื่อดูแล คุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ ได้อย่างทั่วถึงและมีส่วนร่วม โดยมีข้อมูลสำหรับการวางแผนดูแลระยะยาว ๓) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล ในส่วนข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุในอนาคต ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของกรมกิจการผู้สูงอายุ การปรับปรุงโปรแกรมในการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถรองรับธุรกรรมในอนาคต