โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) แบบไม่ของบลงทุน

โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) แบบไม่ของบลงทุน
วันที่ 15 ส.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 22 ครั้ง