ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ได้ทางเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม URL : https:/